bip.gov.pl
RSS
A A A K
ipis.zabrze.pl
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 09.11.2016 z powodu:
Nieaktualna informacja.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ - PRZETARG NA LOKAL PRZY UL. GDAŃSKIEJ

28.04.2016

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN w ZABRZU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony, prowadzony w formie licytacji ustnej, na wysokość stawki czynszu najmu, lokalu użytkowego (dawny JAZZ CLUB ILUZJA przy ul. Gdańskiej 22) wraz z przylegającym ogródkiem letnim i parkingiem, będący własnością Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod zarządem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu na podstawie umowy użyczenia:

Adres
Pow. m²

Cena wywoławcza

za m2 lokalu

Wadium
Wyposażenie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
(wejście od ul. Gdańskiej 22)
115 (lokal)
+ 425 (teren)
10,25 zł 3500 zł

instal. elektr.,
wod.-kan., WC

Przedmiotem licytacji stawki czynszu jest wyłącznie powierzchnia lokalu, opłata za przylegający teren tj. parking i ogródek letni (w kwocie 0,84 zł/m2) zostanie doliczona do wylicytowanego czynszu za lokal.

Przykładowa kalkulacja czynszu netto (przy wylicytowanej kwocie czynszu: 11,00 zł): (115 m2 x 11,00 zł) + (425 m2 x 0,84 zł) = 1265 zł + 357 zł = 1622 zł netto

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 17.05.2016 r. o godz. 13:00 w budynku IPIŚ PAN w Zabrzu położonym przy ul. M Skłodowskiej-Curie 34 (budynek laboratoryjny). Oferenci zobowiązani są do wpłacania wadium na konto IPIŚ PAN nr 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001 do dnia 16.05.2016 r. Oferenci winni się zgłosić do siedziby IPIŚ PAN do dnia 16.05.2016 r. w godz. 7:30- 14:30 celem przedłożenia potwierdzenia przelewu.

Druga licytacja (w przypadku braku rozstrzygnięcia podczas pierwszej licytacji lub wycofania się oferenta) odbędzie się w dniu 07.06.2016 r. o godz. 13:00 w budynku IPIŚ PAN w Zabrzu położonym przy ul. M Skłodowskiej-Curie 34 (budynek laboratoryjny). Oferenci zobowiązani są do wpłacania wadium na konto IPIŚ PAN nr 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001 do dnia 06.06.2016 r. Oferenci winni się zgłosić do siedziby IPIŚ PAN do dnia 06.06.2016 r. w godz. 7:30- 14:30 celem przedłożenia potwierdzenia przelewu.

Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny przez Dyrektora IPIŚ PAN.

W przypadku zmiany branży w wylicytowanym lokalu, wygrywający zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dokonać przekwalifikowania lokalu na branżę zadeklarowaną w przetargu, a przed przystąpieniem do przetargu dokonać sprawdzenia w Dziale administracyjno-gospodarczym IPIŚ PAN w Zabrzu o braku obostrzeń co do rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej w licytowanym lokalu użytkowym.

Wadium przepada na rzecz IPIŚ PAN, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu. Informuje się, że wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości sumy czynszu za okres 3 miesięcy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych, garaży i terenów administrowanych przez IPIŚ PAN w Zabrzu. Regulamin do wglądu w siedzibie IPIŚ PAN. Wyżej wymieniony lokal użytkowy i teren (ogródek i parking) wymagają remontu.

Do należnego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Informacji o lokalu udziela Dział administracyjno-gospodarczy IPIŚ PAN w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, tel. 032 271-64-81 wew. 121.

Oględziny lokalu użytkowego odbędą się w dniu 10.05.2016 (wtorek) w godz. 10:30- 11:30 oraz dodatkowo, na życzenie klientów, 16.05.2016 (poniedziałek) w godz. 10:00-10:30


Mapka lokalizacyjna:

Zdjęcia przedmiotu licytacji:

Wzory dokumentów:

Ogłoszenie o przetargu (plik w formacie PDF)
Regulamin (plik w formacie PDF)
Wzór oświadczenia (plik w formacie PDF)
Wzór umowy (plik w formacie PDF)

Opublikował: Bartłomiej Zając
Publikacja dnia: 28.04.2016

Dokument oglądany razy: 1178
« inne aktualności